ورود

نام و نام خانوادگی : سيامک بضاعتي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : عمران

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : siamak_bazaati@yahoo.cim

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1874 برنامه ريزي و کنترل پروژه چهار شنبه13:00 11:30عادي/چهار شنبه11:15 09:45هفته دوم/ 14:30 96/03/23
1873 مديريت ماشين آلات ساخت چهار شنبه09:30 08:00عادي/چهار شنبه11:15 09:45هفته اول/ 14:30 96/03/20
773 تحليل و طراحي سيستم ها جمعه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/جمعه17:15 15:45شماره کلاس0هفته دوم/ 11:00 96/03/31
786 مديريت پروژه جمعه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/جمعه11:15 09:45شماره کلاس0هفته دوم/ 11:00 96/03/22
1578 مديريت پروژه جمعه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/جمعه11:15 09:45شماره کلاس0هفته دوم/ 11:00 96/03/22
784 تحليل و طراحي سيستم ها جمعه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/جمعه11:15 09:45شماره کلاس0هفته اول/ 11:00 96/03/31
775 مديريت پروژه پنج شنبه19:00 17:30شماره کلاس0عادي/پنج شنبه17:15 15:45شماره کلاس0هفته دوم/ 11:00 96/03/22
659 سازه هاي نو پنج شنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/03/24
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده