ورود

نام و نام خانوادگی : سيامک بضاعتي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : عمران

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : siamak_bazaati@yahoo.cim

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1337 مديريت و مقررات پيمان پنج شنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/پنج شنبه15:30 14:00شماره کلاس0هفته دوم/ 11:00 96/10/26
682 برنامه ريزي و کنترل پروژه پنج شنبه12:20 11:00 شماره کلاس 0عادي/پنج شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 0هفته اول/ 14:00 96/10/21
1441 برنامه ريزي و کنترل پروژه پنج شنبه10:50 09:30شماره کلاس0عادي/پنج شنبه09:20 08:00شماره کلاس0هفته اول/ 14:00 96/10/21
1947 مديريت ماشين آلات ساخت 14:00 96/10/24
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده