ورود

نام و نام خانوادگی : ابراهيم سلامي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : عمران

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : ebsalami@yahoo.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
683 مديريت پروژه پنج شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 0عادي/پنج شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 0هفته دوم/ 11:00 96/10/26
1336 مديريت ايمني و بهداشت ومحيط زيست پنج شنبه12:20 11:00شماره کلاس0عادي/پنج شنبه15:30 14:00شماره کلاس0هفته اول/ 14:00 96/10/16
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده