ورود

نام و نام خانوادگی : فرهاد پورعليخاني بناب

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : pouralikhani@yahoo.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
528 حقوق اساسي(2) دوشنبه11:15 08:00شماره کلاس0عادي/ 08:30 96/03/27
1601 اصول روابط بين الملل (ب) جمعه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/04/01
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده