ورود

نام و نام خانوادگی : فاطمه سريري بناب

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : sariri_fa@yahoo.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
36 آزمايشگاه زيست شناسي گياهي يکشنبه17:15 15:45 شماره کلاس 0عادي/ 00:00 / /
35 آزمايشگاه زيست شناسي گياهي يکشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 0عادي/ 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده