ورود

نام و نام خانوادگی : سيروان آتشک

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : تربيت بدني

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک :

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
876 مو ضوعات پيشرفته در فيزيولوژي ورزش چهار شنبه17:15 15:45عادي/ 14:30 97/04/02
875 روش تحقيق در علوم ورزشي چهار شنبه15:30 14:00عادي/ 14:30 97/03/29
1526 متابوليسم فعاليتهاي ورزشي وتمرين پنج شنبه15:30 14:00عادي/ 14:30 97/04/04
874 اصول برنامه ريزي تمرين و فعاليت ورزشي پنج شنبه13: 11:30عادي/ 14:30 97/03/27
1469 برنامه ريزي پيشرفته ويژه قدرت و استقامت 14:30 97/04/07
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده