ورود

نام و نام خانوادگی : سيروان آتشک

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : تربيت بدني

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک :

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
173 برنامه ريزي پيشرفته ويژه قدرت و استقامت چهار شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 1عادي/ 14:00 96/10/24
189 متابوليسم فعاليتهاي ورزشي وتمرين پنج شنبه12:20 11:00 شماره کلاس 1عادي/ 14:00 96/10/20
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده