ورود

نام و نام خانوادگی : ويدا ديزجي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : www.v.dizaji1395@gmail.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
389 دانش خانواده و جمعيت سه شنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 17:00 96/03/29
388 دانش خانواده و جمعيت سه شنبه11:15 09:45شماره کلاس0عادي/ 17:00 96/03/29
387 دانش خانواده و جمعيت سه شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 17:00 96/03/29
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده