ورود

نام و نام خانوادگی : ويدا ديزجي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : www.v.dizaji1395@gmail.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
551 آئين زندگي (اخلاق كاربردي) سه شنبه12:20 11:00 شماره کلاس 1عادي/ 16:30 96/10/17
550 آئين زندگي (اخلاق كاربردي) سه شنبه10:50 09:30 شماره کلاس 1عادي/ 16:30 96/10/17
549 آئين زندگي (اخلاق كاربردي) سه شنبه09:20 08:00 شماره کلاس 1عادي/ 16:30 96/10/17
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده