ورود

نام و نام خانوادگی : ويدا ديزجي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : www.v.dizaji1395@gmail.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
939 دانش خانواده و جمعيت سه شنبه12:30 11:00شماره کلاس0عادي/ 16:30 95/11/04
938 دانش خانواده و جمعيت سه شنبه11:00 09:30شماره کلاس0عادي/ 16:30 95/11/04
937 دانش خانواده و جمعيت سه شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 16:30 95/11/04
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده