ورود

نام و نام خانوادگی : نادر مهدوي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : nmahdavi24@Yahoo.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
298 آمار حياتي پنج شنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/پنج شنبه15:30 15:00شماره کلاس0هفته اول/پنج شنبه15:30 15:00شماره کلاس0هفته دوم/ 11:00 96/03/24
1767 پرستاري و بهداشت محيط پنج شنبه13:00 11:30شماره کلاس0هفته اول/ 11:00 96/03/20
1772 پرستاري بهداشت جامعه(3) پنج شنبه13:00 11:30شماره کلاس0هفته اول/ 11:00 96/03/20
111 پرستاري سلامت جامعه پنج شنبه11:00 09:45شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/03/24
1411 پرستاري بهداشت جامعه(2) 14:30 96/03/24
1628 آمار حياتي مقدماتي وروش تحقيق درپرستاري 11:00 96/03/24
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده