ورود

نام و نام خانوادگی : نادر مهدوي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : nmahdavi24@Yahoo.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
373 اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريها (بهداشت 2) پنج شنبه18:00 16:30شماره کلاس11عادي/ 08:30 95/10/26
162 پرستاري و بهداشت محيط پنج شنبه16:30 15:00شماره کلاس11هفته دوم/ 08:30 95/10/25
161 پرستاري و بهداشت محيط پنج شنبه16:30 15:00شماره کلاس11هفته اول/ 08:30 95/10/25
1443 پرستاري بهداشت جامعه(3) پنج شنبه16:30 15:00شماره کلاس11هفته اول/ 08:30 95/10/25
150 پرستاري سلامت فرد و خانواده پنج شنبه15:00 13:30شماره کلاس11هفته دوم/ 14:00 95/10/25
149 پرستاري سلامت فرد و خانواده پنج شنبه15:00 13:30شماره کلاس11هفته اول/ 14:00 95/10/25
1420 پرستاري بهداشت جامعه(1) پنج شنبه15:00 13:30شماره کلاس11هفته اول/ 14:00 95/10/25
1438 آمار حياتي مقدماتي وروش تحقيق درپرستاري پنج شنبه10:00 08:00شماره کلاس11هفته دوم/پنج شنبه11:00 10:00شماره کلاس11هفته دوم/ 08:30 95/10/23
148 آمار حياتي مقدماتي و روش تحقيق در پرستاري پنج شنبه10:00 08:00شماره کلاس11هفته دوم/پنج شنبه11:00 10:00شماره کلاس11هفته دوم/ 08:30 95/10/23
147 آمار حياتي مقدماتي و روش تحقيق در پرستاري پنج شنبه10:00 08:00شماره کلاس0هفته اول/پنج شنبه11:00 10:00شماره کلاس0هفته اول/ 08:30 95/10/23
1440 پرستاري بهداشت جامعه(2) 14:00 95/10/25
1746 اصول اپيدميولوژي ومبارزه با بيماريها 08:30 95/10/26
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده