ورود

نام و نام خانوادگی : حميد رضا حسن زاده خانميري

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : h.khanmiri@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
382 سلول شناسي و بافت شناسي سه شنبه13:00 11:30 شماره کلاس 6عادي/سه شنبه11:15 09:45 شماره کلاس 5هفته اول/سه شنبه11:15 09:45 شماره کلاس 5هفته دوم/ 11:00 97/04/06
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده