ورود

نام و نام خانوادگی : محمد عباس زاده

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حسابداري

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : m.abbaszadeh2014@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1856 کاربرد آماردر حسابداري وحسابرسي (پيش نياز) جمعه15:30 11:30شماره کلاس0هفته اول/ 14:30 96/03/27
1855 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته جمعه11:15 08:00شماره کلاس0هفته اول/ 14:30 96/03/31
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده