ورود

نام و نام خانوادگی : هاجر عقبايي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : hoghbaei1988@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
889 فيزيولوژي پنج شنبه12:20 11:00 شماره کلاس 6عادي/پنج شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 6هفته اول/ 11:00 96/10/23
807 فيزيولوژي (2) پنج شنبه10:50 09:30 شماره کلاس 6عادي/پنج شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 6هفته اول/پنج شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 6هفته دوم/ 11:00 96/11/01
1779 فيزيولوژي (1) 11:00 96/10/23
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده