ورود

نام و نام خانوادگی : هاجر عقبايي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک :

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
128 فيزيولوژي شنبه16:30 15:00 شماره کلاس 11عادي/شنبه18:00 16:30 شماره کلاس 0هفته دوم/ 11:00 95/10/19
370 فيزيولوژي (2) شنبه12:30 11:00شماره کلاس11عادي/شنبه15:00 13:30شماره کلاس0هفته اول/شنبه15:00 13:30شماره کلاس0هفته دوم/ 11:00 95/11/04
369 فيزيولوژي (1) چهار شنبه16:30 13:30شماره کلاس11عادي/ 11:00 95/11/03
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده