ورود

نام و نام خانوادگی : هاجر عقبايي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : hoghbaei1988@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1754 فيزيولوژي (2) پنج شنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/پنج شنبه19:00 17:30شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/03/30
288 فيزيولوژي (1) پنج شنبه15:30 11:30شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/03/20
1931 فيزيولوژي 14:30 96/03/20
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده