ورود

نام و نام خانوادگی : سميرا ------- مربي باليني علي مردان مياندواب

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک :

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
827 کارآموزي زايمان طبيعي و غير طبيعي 00:00 / /
839 کارآموزي در عرصه بارداري طبيعي و غير طبيعي 00:00 / /
1844 کارآموزي در عرصه بارداري طبيعي و غير طبيعي 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده