ورود

نام و نام خانوادگی : رقيه ----- مربي باليني حسني

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : شهرسازي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک :

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
840 کارآموزي درعرصه اصول مديريت وكاربردآن درمامايي 00:00 / /
871 کارآموزي در عرصه پرستاري بزرگسالان و سالمندان (3--1)و پرستاري مراقبت 00:00 / /
1159 کارآموزي درعرصه پرستاري داخلي جراحي(1) 00:00 / /
1160 کارآموزي درعرصه پرستاري داخلي جراحي(2) 00:00 / /
1850 کارآموزي در عرصه مديريت و کاربردآن در مامايي 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده