ورود

نام و نام خانوادگی : رقيه ----- مربي باليني ميرزاجاني ممه دل

مرتبه علمی : مربي آموزشيـار

گروه آزمایشی : پرستاري و مامايي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک :

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده