ورود

نام و نام خانوادگی : بهمن سميعي بناب

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : پرستاري

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک :

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
867 کارآموزي پرستاري مراقبت هاي ويژه 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده