ورود

نام و نام خانوادگی : هومن عرفايي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : hooman_orafai@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
297 فيزيوپاتولوژي و بيماريهاي داخلي (1) چهار شنبه15:30 11:30شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/03/20
313 فيزيو پاتولوژي و بيماريهاي جراحي چهار شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/03/22
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده