ورود

نام و نام خانوادگی : هومن عرفايي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : hooman_orafai@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
830 فيزيو پاتولوژي و بيماريهاي جراحي چهار شنبه09:20 08:00 شماره کلاس 6عادي/ 11:00 96/10/27
1866 فيزيو پاتولوژي و بيماريهاي داخلي (3) 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده