ورود

نام و نام خانوادگی : حامد بروشک

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : تربيت بدني

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : hamed_brooshak@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1694 اصول ومباني تربيت بدني دوشنبه18:00 16:30شماره کلاس0عادي/ 14:00 95/10/25
143 اصول مربيگري دوشنبه16:30 15:00شماره کلاس0عادي/ 14:00 95/10/25
1790 ورزش 1 چهار شنبه16:30 15:00شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1529 شنا (2) پنج شنبه12:30 11:00شماره کلاس0عادي/چهار شنبه12:30 11:00شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1530 شنا (4) پنج شنبه11:00 09:30شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1872 شنا (3) پنج شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1965 شنا (1) 00:00 / /
1758 اصول فلسفه و تاريخ تربيت بدني 14:00 95/10/25
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده