ورود

نام و نام خانوادگی : حامد بروشک

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : تربيت بدني

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : hamed_brooshak@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1545 ورزش 1 يکشنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1555 ژيمنا ستيك (3) سه شنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1343 شنا (2) پنج شنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1344 شنا (1) پنج شنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1345 شنا (4) پنج شنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1346 شنا (3) پنج شنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1544 ورزش 1 پنج شنبه09:20 08:00شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده