ورود

نام و نام خانوادگی : حامد بروشک

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : تربيت بدني

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : hamed_brooshak@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1080 کشتي(2) سه شنبه19: 17:30شماره کلاس0عادي/چهار شنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1547 ژيمنا ستيك (3) دوشنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/سه شنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1099 تربيت بدني چهار شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1082 شنا (3) پنج شنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1630 شنا (1) پنج شنبه11:15 09:45شماره کلاس0عادي/پنج شنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1632 نجات غريق 00:00 / /
1704 شنا (4) 00:00 / /
1618 کشتي(1) 00:00 / /
1625 ژيمناستيک (2) 00:00 / /
1455 کشتي (2) 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده