ورود

نام و نام خانوادگی : محمد رضا مهتابي پور

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : mmahtabipour@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1391 بيوشيمي يکشنبه18:00 16:30شماره کلاس11عادي/يکشنبه16:30 15:00شماره کلاس0هفته اول/يکشنبه16:30 15:00شماره کلاس0هفته دوم/ 11:00 95/10/25
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده