ورود

نام و نام خانوادگی : علي درخشان اصل

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : صنايع

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : ali.system85@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1282 طراحي آزمايش ها جمعه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/جمعه17:15 15:45شماره کلاس0هفته اول/ 11:00 96/03/20
1703 مباحث منتخب در مهندسي صنايع (2) جمعه11:15 09:45شماره کلاس0هفته دوم/جمعه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/03/27
1935 اقتصاد مهندسي پيشرفته 14:30 96/03/30
2025 سمينار 00:00 / /
1478 روشهاي آماري 11:00 96/03/20
1686 تئوري احتمالات و كاربرد آن 14:30 96/03/24
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده