ورود

نام و نام خانوادگی : سيد علي آتش زر

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : aatashzar@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
918 آئين زندگي (اخلاق كاربردي) يکشنبه16:30 15:00شماره کلاس0عادي/ 16:30 95/11/03
916 آئين زندگي (اخلاق كاربردي) يکشنبه15:00 13:30شماره کلاس0عادي/ 16:30 95/11/03
922 آئين زندگي (اخلاق كاربردي) دوشنبه16:30 15:00شماره کلاس0عادي/ 16:30 95/11/03
920 آئين زندگي (اخلاق كاربردي) دوشنبه15:00 13:30شماره کلاس0عادي/ 16:30 95/11/03
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده