ورود

نام و نام خانوادگی : سيد علي آتش زر

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : aatashzar@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
383 آئين زندگي (اخلاق كاربردي) يکشنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 17:00 96/04/01
386 آئين زندگي (اخلاق كاربردي) دوشنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 17:00 96/04/01
385 آئين زندگي (اخلاق كاربردي) دوشنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 17:00 96/04/01
381 آئين زندگي (اخلاق كاربردي) دوشنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 17:00 96/04/01
380 آئين زندگي (اخلاق كاربردي) دوشنبه11:15 09:45شماره کلاس0عادي/ 17:00 96/04/01
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده