ورود

نام و نام خانوادگی : انسيه نيشابوري جامي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : صنايع

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : en_jami@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1264 نقشه كشي صنعتي شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/شنبه11:15 09:45شماره کلاس0هفته اول/ 00:00 / /
1568 نقشه كشي صنعتي شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/شنبه11:15 09:45شماره کلاس0هفته اول/ 00:00 / /
1908 نقشه كشي صنعتي (1) 00:00 / /
2024 سمينار 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده