ورود

نام و نام خانوادگی : عليرضا داداشي ملكي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : dadashialireza@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
304 آزمايشگاه مباني زيست شناسي سلولي و مولکولي پنج شنبه15:30 14:00عادي/ 00:00 / /
303 آزمايشگاه مباني زيست شناسي سلولي و مولکولي پنج شنبه13:00 11:30عادي/ 00:00 / /
305 آزمايشگاه زيست شناسي سلولي و مولکولي 1 پنج شنبه11:15 09:45عادي/ 00:00 / /
306 آزمايشگاه زيست شناسي سلولي پنج شنبه11:15 09:45عادي/ 00:00 / /
302 آزمايشگاه مباني زيست شناسي سلولي و مولکولي پنج شنبه11:15 09:45عادي/ 00:00 / /
301 آزمايشگاه مباني زيست شناسي سلولي و مولکولي پنج شنبه09:30 08:00عادي/ 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده