ورود

نام و نام خانوادگی : عليرضا داداشي ملكي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : dadashialireza@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
648 آزمايشگاه زيست شناسي سلولي يکشنبه17:15 15:45 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
647 آزمايشگاه زيست شناسي سلولي يکشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده