ورود

نام و نام خانوادگی : ليلا ---- مربي باليني سعيدنژاد

مرتبه علمی : مربي آموزشيار

گروه آزمایشی : پرستاري و مامايي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک :

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده