ورود

نام و نام خانوادگی : ليلا ---- مربي باليني سعيدنژاد

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک :

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
833 کارآموزي در عرصه زايمان طبيعي و غيرطبيعي (1) 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده