ورود

نام و نام خانوادگی : جبار نجاري

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : najari996@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
457 انقلاب اسلامي ايران شنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 17:00 96/03/28
455 انقلاب اسلامي ايران شنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 17:00 96/03/28
458 انقلاب اسلامي ايران شنبه11:15 09:45شماره کلاس0عادي/ 17:00 96/03/28
456 انقلاب اسلامي ايران شماره کلاس 1 11:15 - 09:45 - شنبه , شماره کلاس 1 15:30 - 14:00 - شنبه , 17:00 96/03/28
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده