ورود

نام و نام خانوادگی : جبار نجاري

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : najari996@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
75 انقلاب اسلامي ايران دوشنبه19:00 16:30عادي/سه شنبه19:00 16:30عادي/ 17:00 97/06/07
74 انقلاب اسلامي ايران دوشنبه16:15 14:00عادي/سه شنبه16:15 14:00عادي/ 17:00 97/06/07
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده