ورود

نام و نام خانوادگی : جبار نجاري

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : najari996@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
558 انقلاب اسلامي ايران چهار شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 1عادي/ 16:30 96/10/17
557 انقلاب اسلامي ايران چهار شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 1عادي/ 16:30 96/10/17
555 انقلاب اسلامي ايران چهار شنبه12:20 11:00 شماره کلاس 1عادي/ 16:30 96/10/17
554 انقلاب اسلامي ايران چهار شنبه10:50 09:30 شماره کلاس 1عادي/ 16:30 96/10/17
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده