ورود

نام و نام خانوادگی : جبار نجاري

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : najari996@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
889 انقلاب اسلامي ايران چهار شنبه16:30 15:00شماره کلاس0عادي/ 16:30 95/10/18
887 انقلاب اسلامي ايران چهار شنبه15:00 13:30شماره کلاس0عادي/ 16:30 95/10/18
886 انقلاب اسلامي ايران چهار شنبه12:30 11:00شماره کلاس0عادي/ 16:30 95/10/18
885 انقلاب اسلامي ايران چهار شنبه11:00 09:30شماره کلاس0عادي/ 16:30 95/10/18
884 انقلاب اسلامي ايران چهار شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 16:30 95/10/18
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده