ورود

نام و نام خانوادگی : جبار نجاري

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : najari996@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
918 انقلاب اسلامي ايران دوشنبه17:15 15:45عادي/ 16:30 98/04/04
917 انقلاب اسلامي ايران دوشنبه15:30 14:00عادي/ 16:30 98/04/04
916 انقلاب اسلامي ايران دوشنبه13:00 11:30عادي/ 16:30 98/04/04
915 انقلاب اسلامي ايران دوشنبه11:15 09:45عادي/ 16:30 98/04/04
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده