ورود

نام و نام خانوادگی : جبار نجاري

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : najari996@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
723 انقلاب اسلامي ايران پنج شنبه17:15 15:45عادي/ 16:30 97/10/25
722 انقلاب اسلامي ايران پنج شنبه15:30 14:00عادي/ 16:30 97/10/25
721 انقلاب اسلامي ايران پنج شنبه12:20 11:00عادي/ 16:30 97/10/25
720 انقلاب اسلامي ايران پنج شنبه10:50 09:30عادي/ 16:30 97/10/25
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده