ورود

نام و نام خانوادگی : جبار نجاري

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : najari996@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
518 انقلاب اسلامي ايران دوشنبه17:15 15:45 شماره کلاس 1عادي/ 17:00 97/04/06
517 انقلاب اسلامي ايران دوشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 1عادي/ 17:00 97/04/06
516 انقلاب اسلامي ايران دوشنبه13:00 11:30عادي/ 17:00 97/04/06
515 انقلاب اسلامي ايران دوشنبه11:15 09:45 شماره کلاس 1عادي/ 17:00 97/04/06
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده