ورود

نام و نام خانوادگی : رحيم بنابي قديم

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حسابداري

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : Rahim.bonabi@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
391 مروري بر مباني حسابرسي جمعه15:30 11:00 شماره کلاس 1هفته دوم/ 14:00 96/10/21
389 زبان تخصصي پيش نياز جمعه10:50 08:00 شماره کلاس 1هفته دوم/ 14:00 96/10/16
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده