ورود

نام و نام خانوادگی : رحيم بنابي قديم

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حسابداري

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : Rahim.bonabi@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
582 مروري بر مباني حسابرسي جمعه17:15 14:00 شماره کلاس 1هفته دوم/ 14:00 98/10/18
809 چارب چوب مفاهيم گزارشگري مالي پنج شنبه15:30 11:00 شماره کلاس 1هفته دوم/ 11:00 98/10/26
574 مباحث جاري در حسابداري پنج شنبه10:50 08:00 شماره کلاس 1هفته دوم/ 14:00 98/10/18
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده