ورود

نام و نام خانوادگی : رحيم بنابي قديم

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حسابداري

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : Rahim.bonabi@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1434 متون تخصصي به زبان انگليسي پنج شنبه13:00 09:45شماره کلاس0هفته دوم/ 11:00 96/03/23
1844 زبان تخصصي پيش نياز پنج شنبه13:00 09:45شماره کلاس0هفته دوم/ 11:00 96/03/23
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده