ورود

نام و نام خانوادگی : مهرداد شمسي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : معماري

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : ms.azu.ed@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
641 عناصر و جزئيات ساختماني(1) دوشنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/03/25
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده