ورود

نام و نام خانوادگی : حسين سلطان زاده

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : hossien4040@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
569 آزمايشگاه ژنتيك (2) چهار شنبه17:15 15:30عادي/ 00:00 / /
568 آزمايشگاه ژنتيك (2) چهار شنبه15:30 14:00عادي/ 00:00 / /
565 ژنتيك (2) چهار شنبه10:50 09:30 شماره کلاس 14هفته اول/چهار شنبه12:20 11:00 شماره کلاس 14عادي/ 11:00 98/10/18
626 ژنتيک پايه چهار شنبه09:20 08:00 شماره کلاس 14عادي/چهار شنبه10:50 09:30 شماره کلاس 14هفته دوم/ 11:00 98/10/17
744 ژنتيك (1) چهار شنبه09:20 08:00 شماره کلاس 14عادي/چهار شنبه10:50 09:30 شماره کلاس 14هفته دوم/ 11:00 98/10/17
750 ژنتيک سرطان پنج شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 14عادي/ 11:00 98/10/19
747 ايمنوژنتيک پنج شنبه10:50 09:30 شماره کلاس 14عادي/ 11: 98/10/19
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده