ورود

نام و نام خانوادگی : حسين سلطان زاده

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : hossien4040@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
395 زيست شناسي پيش دانشگاهي يکشنبه13:00 11:30عادي/ 11:00 99/04/03
512 آزمايشگاه ژنتيک پايه سه شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
516 آزمايشگاه ژنتيك (1) سه شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
514 ژنتيك (1) سه شنبه13:00 11:30 شماره کلاس 14هفته دوم/سه شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 14عادي/ 08:30 99/03/26
511 ژنتيک پايه سه شنبه13:00 11:30 شماره کلاس 14هفته دوم/سه شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 14عادي/ 08:30 99/03/26
228 ژنتيک سه شنبه09:30 08:00 شماره کلاس 6عادي/ 11:00 99/04/08
569 آزمايشگاه ژنتيک مولکولي دوشنبه19:00 17:30 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
571 آزمايشگاه ژنتيك (2) دوشنبه17:15 15:45 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
568 آزمايشگاه ژنتيک مولکولي دوشنبه17:15 15:45 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
567 آزمايشگاه ژنتيک مولکولي دوشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
565 ژنتيک مولکولي دوشنبه11:15 09:45 شماره کلاس 14هفته دوم/دوشنبه13:00 11:30 شماره کلاس 14عادي/ 08:30 99/04/08
566 ژنتيك (2) دوشنبه11:15 09:45 شماره کلاس 14هفته دوم/دوشنبه13:00 11:30 شماره کلاس 14عادي/ 08:30 99/04/08
1320 ژنتيك انساني دوشنبه11:15 09:45 شماره کلاس 14هفته دوم/دوشنبه13:00 11:30 شماره کلاس 14عادي/ 08:30 99/04/08
1055 ايمنوژنتيک پنج شنبه19:00 17:30هفته چهارم/ 14:30 99/03/24
601 ژنتيک جمعيت تکميلي پنج شنبه11:15 09:45 شماره کلاس 14هفته اول/ 14:30 99/04/02
609 بوم شناسي ميکرو اورگانيسم ها پنج شنبه11:15 09:45 شماره کلاس 14هفته اول/ 14:30 99/04/02
612 آنتي بيوتيک ها و مکانيسم عمل آنها پنج شنبه09:30 08:00 شماره کلاس 14هفته اول/پنج شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 5هفته اول/ 14:30 99/03/24
599 کشت سلول و بافت پنج شنبه09:30 08:00 شماره کلاس 14هفته اول/پنج شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 5هفته اول/ 14:30 99/03/24
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده