ورود

نام و نام خانوادگی : حسين سلطان زاده

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : hossien4040@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
691 آزمايشگاه ژنتيك (2) سه شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 0عادي/ 00:00 / /
690 آزمايشگاه ژنتيك (2) سه شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 0عادي/ 00:00 / /
674 آزمايشگاه ژنتيك (1) چهار شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 0عادي/ 00:00 / /
675 آزمايشگاه ژنتيك (1) چهار شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 0عادي/ 00:00 / /
676 آزمايشگاه ژنتيك (1) چهار شنبه12:20 11:00 شماره کلاس 0عادي/ 00:00 / /
919 ژنتيک انساني تکميلي جمعه10:50 09:30شماره کلاس0عادي/ 14:00 96/10/27
911 ژنتيک پروکاريوتها پنج شنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 14:00 96/10/20
921 ايمنوژنتيک پنج شنبه12:20 11:00شماره کلاس0عادي/ 14:00 96/10/23
916 ژنتيک سرطان پنج شنبه10:50 09:30شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/10/24
1892 ژنتيک سرطان 11:00 96/10/24
1913 سمينار 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده