ورود

نام و نام خانوادگی : حسين سلطان زاده

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : hossien4040@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
395 زيست شناسي پيش دانشگاهي يکشنبه13:00 11:30عادي/ 11:00 99/04/03
513 آزمايشگاه ژنتيک پايه سه شنبه19:00 17:30شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
516 آزمايشگاه ژنتيك (1) سه شنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
512 آزمايشگاه ژنتيک پايه سه شنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
511 ژنتيک پايه سه شنبه13:00 11:30شماره کلاس14هفته دوم/سه شنبه15:30 14:00شماره کلاس14عادي/ 08:30 99/03/26
514 ژنتيك (1) سه شنبه13:00 11:30شماره کلاس14هفته دوم/سه شنبه15:30 14:00شماره کلاس14عادي/ 08:30 99/03/26
228 ژنتيک سه شنبه09:30 08:00شماره کلاس6عادي/ 11:00 99/04/08
569 آزمايشگاه ژنتيک مولکولي دوشنبه19:00 17:30شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
568 آزمايشگاه ژنتيک مولکولي دوشنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
567 آزمايشگاه ژنتيک مولکولي دوشنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
565 ژنتيک مولکولي دوشنبه11:15 09:45شماره کلاس14هفته دوم/دوشنبه13:00 11:30شماره کلاس14عادي/ 14:30 99/03/27
566 ژنتيك (2) دوشنبه11:15 09:45شماره کلاس14هفته دوم/دوشنبه13:00 11:30شماره کلاس14عادي/ 14:30 99/03/27
571 آزمايشگاه ژنتيك (2) دوشنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
601 ژنتيک جمعيت تکميلي پنج شنبه11:15 09:45شماره کلاس14هفته اول/ 14:30 99/04/02
612 آنتي بيوتيک ها و مکانيسم عمل آنها پنج شنبه11:15 09:45شماره کلاس14هفته اول/ 14:30 99/03/24
609 بوم شناسي ميکرو اورگانيسم ها پنج شنبه09:30 08:00شماره کلاس14هفته اول/پنج شنبه17:15 15:45شماره کلاس0هفته اول/ 14:30 99/04/02
599 کشت سلول و بافت پنج شنبه09:30 08:00شماره کلاس14هفته اول/پنج شنبه17:15 15:45شماره کلاس0هفته اول/ 14:30 99/03/24
1055 ايمنوژنتيک 14:30 99/03/24
1320 ژنتيك انساني 14:30 99/03/27
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده