ورود

نام و نام خانوادگی : حسين سلطان زاده

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : hossien4040@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
728 آزمايشگاه ژنتيك (2) يکشنبه17:15 15:45 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
727 آزمايشگاه ژنتيك (2) يکشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
726 آزمايشگاه ژنتيك (2) يکشنبه13:00 11:30 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
724 ژنتيك (2) يکشنبه09:30 08:00 شماره کلاس 14هفته اول/يکشنبه11:15 09:45عادي/ 08:30 97/03/29
1609 ژنتيک چهار شنبه13:00 11:30 شماره کلاس 14عادي/چهار شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 14هفته اول/ 08:30 97/04/05
757 ژنتيك انساني چهار شنبه13:00 11:30 شماره کلاس 14عادي/چهار شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 14هفته اول/ 08:30 97/04/05
753 بيوتكنولوژي چهار شنبه09:30 08:00 شماره کلاس 14عادي/ 11:00 97/04/07
881 ژنتيک جمعيت تکميلي پنج شنبه13:00 11:30عادي/ 14:30 97/03/28
882 سيتوژنتيک تکميلي پنج شنبه11:15 09:45 شماره کلاس 14عادي/ 11:00 97/03/31
1113 سمينار 00:00 / /
1385 ايمنوژنتيک 14:30 97/04/07
1535 ژنتيک انساني تکميلي 14:30 97/04/05
1536 مهندسي ژنتيک 11:00 97/04/07
1538 ژنتيک سرطان 14:30 97/04/03
1693 ژنتيک ايمني 14:30 97/04/07
1813 مهندسي ژنتيک 11:00 97/04/07
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده