ورود

نام و نام خانوادگی : حسين سلطان زاده

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : hossien4040@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
31 آزمايشگاه ژنتيك (2) سه شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 0عادي/ 00:00 / /
29 ژنتيك (2) سه شنبه11:15 09:45 شماره کلاس 0هفته اول/سه شنبه13:00 11:30 شماره کلاس 0عادي/ 08:30 96/04/01
86 ژنتيک رفتاري جمعه17:15 15:45 شماره کلاس 0عادي/ 14:30 96/03/21
152 ژنتيک جمعيت تکميلي جمعه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/03/28
1867 سيتوژنتيک تکميلي جمعه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/03/29
1866 ژنتيک ملکولي جمعه11:15 09:45شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/03/17
294 ژنتيك پنج شنبه11:15 09:45شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/03/28
1668 سمينار (2) 00:00 / /
1777 ژنتيک ايمني 11:00 96/03/25
1882 مهندسي ژنتيک 2 (کاربردها) 08:30 96/03/23
1883 مهندسي ژنتيک 08:30 96/03/23
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده