ورود

نام و نام خانوادگی : حامد اختري شيشوان

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مکانيک

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : hamed.akhtari@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1533 کارگاه الکترونيک خودرو يکشنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1532 الکترونيک خودرو يکشنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/10/21
1137 توربو ماشين شماره کلاس 2 17:15 - 15:45 - دوشنبه , 11:00 96/10/28
1139 آزمايشگاه انتقال حرارت سه شنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1138 سوخت و احتراق سه شنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 14:00 96/10/18
514 آزمايشگاه ترموديناميك سه شنبه12:20 11:00شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1534 تئوري حرکت خودرو دوشنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 14:00 96/10/23
1535 کاربرد تکنولوژي پيشرفته در صنعت خودرو و گارگاه 11:00 96/10/19
1680 طراحي سيستمهاي تهويه مطبوع (1) 11:00 96/10/17
1681 طراحي سيستمهاي تبريد وسردخانه 14:00 96/10/21
1777 حرارت مركزي و تهويه مطبوع 11:00 96/10/17
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده