ورود

نام و نام خانوادگی : نعيمه شيبائي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : shibaei@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
88 بيو تکنولوژي ميکروبي پنج شنبه13:00 11:30 شماره کلاس 0عادي/ 14:30 96/03/21
87 ژنتيک پروکاريوتها پنج شنبه11:15 09:45 شماره کلاس 0عادي/ 14:30 96/03/17
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده