ورود

نام و نام خانوادگی : محمد ببردل بناب

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : کامپيوتر

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : babrdel@bonabiau.ac.ir

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1462 امنيت پايگاه داده ها جمعه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/جمعه17:15 15:45شماره کلاس0هفته اول/ 14:00 96/10/26
1461 امنيت شبکه پيشرفته جمعه10:50 09:30شماره کلاس0هفته دوم/جمعه12:20 11:00شماره کلاس0عادي/ 14:00 96/10/24
1460 شبکه هاي کامپيوتري پيشرفته جمعه09:20 08:00شماره کلاس0عادي/جمعه10:50 09:30شماره کلاس0هفته اول/ 14:00 96/10/17
21 مباحث ويژه 1 پنج شنبه15:30 14:00شماره کلاس7عادي/ 11:00 96/10/28
1442 محيط چند رسانه اي پنج شنبه15:30 14:00شماره کلاس7عادي/ 11:00 96/10/28
1445 محيطهاي چندرسانه اي پنج شنبه15:30 14:00شماره کلاس7عادي/ 11:00 96/10/28
1238 پايگاه داده پيشرفته پنج شنبه10:50 09:30شماره کلاس0هفته دوم/پنج شنبه12:20 11:00شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/10/23
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده