ورود

نام و نام خانوادگی : محمد نيک خصال

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : m_nikkhesal@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
603 جرم شناسي دوشنبه19:00 17:30شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/03/29
624 آئين دادرسي كيفري(2) دوشنبه17:15 15:45شماره کلاس0هفته دوم/ 14:30 96/03/24
602 حقوق ثبت دوشنبه17:15 15:45شماره کلاس0هفته اول/ 08:30 96/03/20
616 آئين دادرسي كيفري(1) دوشنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/03/30
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده