ورود

نام و نام خانوادگی : محمد نيک خصال

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : m_nikkhesal@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
98 حقوق ثبت دوشنبه17:15 15:45هفته دوم/ 14:00 97/10/18
193 کليات حقوق جزا دوشنبه17:15 15:45شماره کلاس1هفته اول/ 08:30 97/10/24
92 جرم شناسي دوشنبه15:30 14:00شماره کلاس1عادي/ 14:00 97/10/24
75 آئين دادرسي كيفري(1) چهار شنبه17:15 15:45شماره کلاس1عادي/ 08:30 97/10/20
97 دادرسيهاي اختصاصي كيفري چهار شنبه15:30 14:00شماره کلاس1هفته دوم/ 08:30 97/10/18
96 بزهكاري اطفال (1) چهار شنبه15:30 14:00شماره کلاس1هفته اول/ 14:00 97/10/25
1120 آئين دادرسي كيفري(1) چهار شنبه09:30 08:00شماره کلاس1عادي/ 08:30 97/10/20
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده