ورود

نام و نام خانوادگی : محمد نيک خصال

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : m_nikkhesal@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
828 حقوق ثبت يکشنبه17:15 15:45 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 98/10/23
829 حقوق ثبت يکشنبه17:15 15:45 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 98/10/23
408 کليات حقوق جزا دوشنبه17:15 15:45 شماره کلاس 1عادي/ 08:30 98/10/26
856 حقوق جزاي اختصاصي(2) جرايم عليه مصالح عمومي کشور چهار شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 1عادي/ 14:00 98/10/15
857 حقوق جزاي اختصاصي(2) چهار شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 1عادي/ 14:00 98/10/15
1622 بزهكاري اطفال (1) 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده