ورود

نام و نام خانوادگی : محمد نيک خصال

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : m_nikkhesal@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
785 جرم شناسي دوشنبه17:15 15:45عادي/ 14:30 97/04/06
801 حقوق جزاي اختصاصي(3) چهار شنبه15:30 14:00عادي/ 08:30 97/03/29
800 آئين دادرسي كيفري(1) چهار شنبه13:00 11:30عادي/ 08:30 97/04/04
806 آئين دادرسي كيفري(1) چهار شنبه11:15 09:45عادي/ 08:30 97/04/04
815 آئين دادرسي كيفري(2) چهار شنبه09:30 08:00عادي/ 08:30 97/03/28
1707 پيشگيري از جرم 11:00 97/03/29
1708 حقوق جزاي اختصاصي(4) جرايم عليه شخصيت معنوي اشخاص 11:00 97/03/31
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده