ورود

نام و نام خانوادگی : محمد نيک خصال

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : m_nikkhesal@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
764 آئين دادرسي كيفري(1) سه شنبه19:00 17:30عادي/ 11:00 98/04/01
780 مقدمه علم حقوق سه شنبه17:15 15:45عادي/ 08:30 98/03/25
759 جرم شناسي سه شنبه15:30 14:00هفته چهارم/ 14:00 98/03/26
582 کليات حقوق دوشنبه15:30 14:00عادي/ 08:30 98/03/25
1623 آئين دادرسي کيفري(1) 11:00 98/04/01
1646 مقدمه علم حقوق 08:30 98/03/25
1684 جرم شناسي 14:00 98/03/26
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده