ورود

نام و نام خانوادگی : محمد نيک خصال

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : m_nikkhesal@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1001 جرم شناسي سه شنبه17:15 15:45شماره کلاس1عادي/ 11:00 96/10/28
989 جرم شناسي سه شنبه15:30 14:00شماره کلاس1عادي/ 11:00 96/10/28
1430 حقوق ثبت دوشنبه17:15 15:45شماره کلاس1عادي/ 08:30 96/10/17
1011 کارتحقيقي (1) چهار شنبه17:15 15:45شماره کلاس1عادي/ 00:00 / /
1019 آئين دادرسي كيفري(2) چهار شنبه17:15 15:45شماره کلاس0هفته اول/ 11:00 96/10/27
1010 آئين دادرسي كيفري(1) چهار شنبه15:30 14:00شماره کلاس1عادي/ 08:30 96/10/23
1902 کيفرشناسي 14:00 96/10/25
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده