ورود

نام و نام خانوادگی : علي قرباني

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مديريت

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : ghorbani02@pnu.ac.ir

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1654 بررسي مسايل مديريت دولتي ايران جمعه17:15 15:45عادي/ 17:00 96/04/03
1690 تصميم گيري درمسايل مالي جمعه15:30 14:00عادي/ 11:00 96/03/31
1829 مسوليت مدني 14:30 96/03/25
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده