ورود

نام و نام خانوادگی : مجتبي عطار حسيني

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : dr.attarhosseani@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
474 آزمايشگاه ميكروبيولوژي (1) دوشنبه17:15 15:45 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
472 آزمايشگاه ميکروبيولوژي 1 دوشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
649 آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري دوشنبه12:20 11:00 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
647 فيزيولوژي جانوري دوشنبه09:20 08:00 شماره کلاس 14عادي/دوشنبه10:50 09:30 شماره کلاس 14عادي/ 08:30 98/10/26
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده