ورود

نام و نام خانوادگی : مجتبي عطار حسيني

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : dr.attarhosseani@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
590 آزمايشگاه قارچ شناسي دوشنبه19:00 17:30شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
559 آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري دوشنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
555 آزمايشگاه مباني فيزيولوژي جانوري دوشنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
554 آزمايشگاه مباني فيزيولوژي جانوري دوشنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
589 قارچ شناسي دوشنبه13:00 11:30عادي/ 08:30 99/03/29
551 مباني فيزيولوژي جانوري دوشنبه09:30 08:00شماره کلاس14عادي/دوشنبه11:15 09:45شماره کلاس14هفته اول/ 11:00 99/03/24
557 فيزيولوژي جانوري دوشنبه09:30 08:00شماره کلاس14عادي/دوشنبه11:15 09:45شماره کلاس14هفته اول/ 11:00 99/03/24
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده