ورود

نام و نام خانوادگی : مجتبي عطار حسيني

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : dr.attarhosseani@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
334 آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري دوشنبه17:15 15:45عادي/ 00:00 / /
333 آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري دوشنبه15:30 14:00عادي/ 00:00 / /
332 فيزيولوژي جانوري دوشنبه13:00 11:30عادي/دوشنبه11:15 09:45عادي/ 08:30 98/04/02
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده