ورود

نام و نام خانوادگی : مجتبي عطار حسيني

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : dr.attarhosseani@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
678 آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري چهار شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 0عادي/ 00:00 / /
679 آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري چهار شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 0عادي/ 00:00 / /
681 آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري چهار شنبه12:20 11:00 شماره کلاس 0عادي/ 00:00 / /
677 فيزيولوژي جانوري چهار شنبه10:50 08:00 شماره کلاس 0عادي/ 14:00 96/10/30
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده