ورود

نام و نام خانوادگی : مجتبي عطار حسيني

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : dr.attarhosseani@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
720 آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري چهار شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
719 آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري چهار شنبه13:00 11:30 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
718 فيزيولوژي جانوري چهار شنبه11:15 08:00 شماره کلاس 14عادي/ 14:30 97/04/05
1781 مباني فيزيولوژي جانوري چهار شنبه11:15 08:00 شماره کلاس 14عادي/ 14:30 97/04/05
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده