ورود

نام و نام خانوادگی : مجتبي عطار حسيني

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : dr.attarhosseani@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1053 آزمايشگاه ميکروبيولوژي 1 يکشنبه17:15 15:45شماره کلاس5عادي/ 00:00 / /
1048 آزمايشگاه ميکروبيولوژي 1 يکشنبه15:30 14:00شماره کلاس5عادي/ 00:00 / /
1059 قارچ شناسي و آزمايشگاه يکشنبه10:50 09:20عادي/يکشنبه12:20 11:00عادي/ 08:30 97/10/19
999 آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري چهار شنبه17:15 15:45شماره کلاس2عادي/ 00:00 / /
993 آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري چهار شنبه15:30 14:00شماره کلاس2عادي/ 00:00 / /
991 آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري چهار شنبه12:20 11:00شماره کلاس2عادي/ 00:00 / /
989 فيزيولوژي جانوري چهار شنبه09:20 08:00شماره کلاس2هفته دوم/چهار شنبه10:50 09:30شماره کلاس2عادي/ 08:30 97/10/27
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده