ورود

نام و نام خانوادگی : مجتبي عطار حسيني

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : dr.attarhosseani@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
28 آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري يکشنبه19:00 17:30 شماره کلاس 0عادي/ 00:00 / /
26 آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري يکشنبه13:00 11:30 شماره کلاس 0عادي/ 00:00 / /
23 فيزيولوژي جانوري يکشنبه09:30 08:00 شماره کلاس 0عادي/يکشنبه11:15 09:45 شماره کلاس 0عادي/ 11:00 96/03/27
1737 زيست شناسي پيش دانشگاهي 14:30 96/03/24
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده