ورود

نام و نام خانوادگی : يعقوب اقدم مزرعه

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حسابداري

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک :

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1353 تحليل آماري پيشرفته براي تحقيقات کمي و کيفي سه شنبه15:15 14:00شماره کلاس1هفته اول/ 00:00 / /
591 بررسي مسائل کاربردي در حسابرسي(پروژه حسابرسي) جمعه17:15 11:00 شماره کلاس 1هفته اول/ 14:00 98/10/21
553 فلسفه علم و روش تحقيق جمعه10:50 08:00شماره کلاس1عادي/ 14:00 98/10/21
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده