ورود

نام و نام خانوادگی : ابراهيم ستار سكوتي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : socoty@2000.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1189 آشنايي با قرآن كريم چهار شنبه18:00 16:30شماره کلاس0عادي/ 16:30 95/10/30
1188 آشنايي با قرآن كريم چهار شنبه16:30 15:00شماره کلاس0عادي/ 16:30 95/10/30
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده