ورود

نام و نام خانوادگی : ابراهيم ستار سكوتي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : socoty@2000.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
441 آشنايي با قرآن كريم سه شنبه11:15 09:45شماره کلاس0عادي/ 17:00 96/03/24
440 آشنايي با قرآن كريم سه شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 17:00 96/03/24
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده