ورود

نام و نام خانوادگی : ابراهيم ستار سكوتي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : socoty@2000.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
417 آشنايي با قرآن كريم يکشنبه17:15 15:45شماره کلاس1عادي/ 16:30 96/10/23
415 آشنايي با قرآن كريم يکشنبه15:30 14:00شماره کلاس1عادي/ 16:30 96/10/23
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده