ورود

نام و نام خانوادگی : جواد حاج عليزاده

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : شهرسازي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : j.h.alizadeh2010@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1580 روان شناسي محيطي پنج شنبه13:00 11:30عادي/ 14:30 97/04/02
1579 مباني برنامه ريزي شهري براي طراحان پنج شنبه11:15 09:45عادي/ 14:30 97/03/28
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده