ورود

نام و نام خانوادگی : جواد حاج عليزاده

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : شهرسازي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : j.h.alizadeh2010@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1519 روان شناسي محيطي چهار شنبه19:00 17:30شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1518 مباني برنامه ريزي شهري براي طراحان چهار شنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده