ورود

نام و نام خانوادگی : جواد حاج عليزاده

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : شهرسازي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : j.h.alizadeh2010@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1583 روش تحقيق علمي پيشرفته چهار شنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1582 انديشه ها و نظريات طراحي شهري با تاکيد بر رويکرد اسلامي چهار شنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده