ورود

نام و نام خانوادگی : موسي اديب فر

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : mosa.adibfar@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
888 پزشکي قانوني سه شنبه15:30 14:00شماره کلاس1هفته اول/ 08:30 99/04/03
1212 پزشكي قانوني 08:30 99/04/03
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده