ورود

نام و نام خانوادگی : موسي اديب فر

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : mosa.adibfar@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
737 پزشكي قانوني دوشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 1عادي/ 14:00 98/10/23
1119 پزشکي قانوني 14:00 98/10/23
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده