ورود

نام و نام خانوادگی : جمال بحري ثالث

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حسابداري

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : bahrisls.j@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
487 تئوري ها و پژوهش ها درحسابداري مديريت جمعه15:30 11:30 شماره کلاس 1هفته اول/ 11:00 97/04/07
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده