ورود

نام و نام خانوادگی : جمال بحري ثالث

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حسابداري

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : bahrisls.j@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
675 حسابداري مديريت و کنترل هزينه جمعه19:00 13:00شماره کلاس0هفته دوم/ 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده