ورود

نام و نام خانوادگی : فرزين عظيم پور شيشوان

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مکانيک

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : fazimpoor@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1144 سيستمهاي انتقال آب سه شنبه12:20 11:00شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/10/24
1536 اصول طراحي موتورهاي پيستوني سه شنبه10:50 09:30شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/10/26
1195 تاسيسات مكانيكي و الكتريكي چهار شنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 14:00 96/10/20
1196 تاسيسات الكتريكي(نور و صدا) چهار شنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 14:00 96/10/20
1332 تاسيسات مكانيكي چهار شنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 14:00 96/10/20
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده