ورود

نام و نام خانوادگی : رحيم دهخوارقاني

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : کامپيوتر

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : rdehkharghani@bonabu.ac.ir

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1353 داده کاوي پنج شنبه09:20 08:00شماره کلاس0عادي/پنج شنبه10:50 09:30شماره کلاس0هفته اول/ 11:00 96/10/16
1873 الگوريتم هاي هوش جمعي 14:00 96/10/17
1875 پردازش زبان هاي طبيعي 14:00 96/10/26
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده