ورود

نام و نام خانوادگی : رحيم دهخوارقاني

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : کامپيوتر

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : rdehkharghani@bonabu.ac.ir

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1475 پردازش آماري زبان هاي طبيعي 14:30 96/03/30
2015 شناسايي الگو 11:00 96/03/28
2016 رايانش تکاملي 11:00 96/04/01
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده