ورود

نام و نام خانوادگی : ميرزا علي ناصري جوانقلعه

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : naserijavan@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
72 دانش خانواده و جمعيت شنبه19:00 16:30عادي/يکشنبه19:00 16:30عادي/ 17:00 97/06/03
70 آئين زندگي (اخلاق كاربردي) شنبه16:15 14:00عادي/يکشنبه16:15 14:00عادي/ 08:30 97/06/06
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده