ورود

نام و نام خانوادگی : ميرزا علي ناصري جوانقلعه

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : naserijavan@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
767 آئين زندگي (اخلاق كاربردي) يکشنبه17:15 15:45 شماره کلاس 1عادي/ 17:00 99/03/27
766 آئين زندگي (اخلاق كاربردي) يکشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 1عادي/ 17:00 99/03/27
785 انقلاب اسلامي ايران پنج شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 1عادي/ 17:00 99/04/02
784 انقلاب اسلامي ايران پنج شنبه13:00 11:30 شماره کلاس 1عادي/ 17:00 99/04/02
783 انقلاب اسلامي ايران پنج شنبه11:15 09:45 شماره کلاس 1عادي/ 17:00 99/04/02
782 انقلاب اسلامي ايران پنج شنبه09:30 08:00 شماره کلاس 1عادي/ 17:00 99/04/02
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده