ورود

نام و نام خانوادگی : ميرزا علي ناصري جوانقلعه

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : naserijavan@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
545 دانش خانواده و جمعيت سه شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 1عادي/ 16:30 96/10/27
544 دانش خانواده و جمعيت سه شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 1عادي/ 16:30 96/10/27
548 آئين زندگي (اخلاق كاربردي) سه شنبه09:20 08:00 شماره کلاس 1عادي/ 16:30 96/10/17
547 آئين زندگي (اخلاق كاربردي) دوشنبه17:15 15:45 شماره کلاس 1عادي/ 16:30 96/10/17
546 آئين زندگي (اخلاق كاربردي) دوشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 1عادي/ 16:30 96/10/17
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده