ورود

نام و نام خانوادگی : ميرزا علي ناصري جوانقلعه

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : naserijavan@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
529 آئين زندگي (اخلاق كاربردي) سه شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 1عادي/ 17:00 97/03/28
528 آئين زندگي (اخلاق كاربردي) سه شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 1عادي/ 17:00 97/03/28
533 دانش خانواده و جمعيت چهار شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 1عادي/ 17:00 97/04/07
532 دانش خانواده و جمعيت چهار شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 1عادي/ 17:00 97/04/07
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده