ورود

نام و نام خانوادگی : ميرزا علي ناصري جوانقلعه

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : naserijavan@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
158 دانش خانواده و جمعيت دوشنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/دوشنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/سه شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 17:00 96/06/07
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده