ورود

نام و نام خانوادگی : ميرزا علي ناصري جوانقلعه

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : naserijavan@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
731 دانش خانواده و جمعيت يکشنبه17:15 15:45عادي/ 16:30 97/10/26
729 دانش خانواده و جمعيت يکشنبه15:30 14:00عادي/ 16:30 97/10/26
1371 اخلاق اسلامي(مباني ومفاهيم) يکشنبه10:50 09:30عادي/ 16:30 97/10/16
725 آئين زندگي (اخلاق كاربردي) يکشنبه10:50 09:30عادي/ 16:30 97/10/16
724 آئين زندگي (اخلاق كاربردي) يکشنبه09:20 08:00عادي/ 16:30 97/10/16
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده