ورود

نام و نام خانوادگی : ميرزا علي ناصري جوانقلعه

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : naserijavan@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
965 آئين زندگي (اخلاق كاربردي) دوشنبه15:30 14:00عادي/ 16:30 98/03/26
964 آئين زندگي (اخلاق كاربردي) دوشنبه13:00 11:30عادي/ 16:30 98/03/26
961 دانش خانواده و جمعيت دوشنبه11:15 09:45عادي/ 16:30 98/04/05
960 دانش خانواده و جمعيت دوشنبه09:30 08:00عادي/ 16:30 98/04/05
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده