ورود

نام و نام خانوادگی : ميرزا علي ناصري جوانقلعه

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : naserijavan@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
940 دانش خانواده و جمعيت چهار شنبه12:30 11:00شماره کلاس0عادي/ 16:30 95/11/04
941 دانش خانواده و جمعيت چهار شنبه11:15 09:45شماره کلاس0عادي/ 16:30 95/11/04
942 دانش خانواده و جمعيت چهار شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 16:30 95/11/04
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده