ورود

نام و نام خانوادگی : جهانگير باقري ايلخچي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : jahangirbagheri@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1605 حقوق جنگ و بيطرفي جمعه11:15 09:45شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/03/27
1606 روش و پژوهش در روابط بين ا لملل جمعه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/03/30
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده