ورود

نام و نام خانوادگی : جهانگير باقري ايلخچي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : jahangirbagheri@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
398 تئوريهاي روابط بين الملل پنج شنبه17:15 15:45عادي/ 14:00 97/10/27
368 مطالعات منطقه اي پنج شنبه15:30 14:00عادي/ 14:00 97/10/18
399 روش و پژوهش در روابط بين الملل پنج شنبه12:20 11:00عادي/ 14:00 97/10/22
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده