ورود

نام و نام خانوادگی : مرتضي فرزانه قشلاق چلقا ئي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : شهرسازي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : m.farzaneh83@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1047 کارآفريني عمومي چهار شنبه13:00 11:30عادي/ 14:00 99/04/01
1354 کارآفريني و پروژه چهار شنبه13:00 11:30عادي/ 14:00 99/04/01
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده