ورود

نام و نام خانوادگی : مرتضي فرزانه قشلاق چلقا ئي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : شهرسازي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : m.farzaneh83@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
56 کارآفريني و پروژه سه شنبه15:30 14:00عادي/سه شنبه17:15 15:45عادي/ 08:30 97/10/15
57 اصول سرپرستي چهار شنبه17:15 15:45عادي/ 14:00 97/10/16
730 کارآفريني عمومي چهار شنبه15:30 14:00عادي/ 08:30 97/10/27
675 کارآفريني و پروژه چهار شنبه10:50 09:30عادي/چهار شنبه12:20 11:00عادي/ 08:30 97/10/15
1515 کارآفريني 08:30 97/10/15
1703 مهندسي محيط زيست 08:30 97/10/15
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده