ورود

نام و نام خانوادگی : مرتضي فرزانه قشلاق چلقا ئي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : شهرسازي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : m.farzaneh83@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
949 اصول مديريت در نقشه برداري چهار شنبه19:00 17:15شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/03/30
1200 کارآفريني عمومي چهار شنبه11:15 09:45شماره کلاس0عادي/چهار شنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/03/25
1701 جامعه شناسي سازمانها 17:15 - 15:45 - سه شنبه , 08:30 96/03/21
1819 اصول سرپرستي 11:00 96/03/30
950 مديريت در نقشه برداري 11:00 96/03/30
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده