ورود

نام و نام خانوادگی : مرتضي فرزانه قشلاق چلقا ئي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : شهرسازي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : m.farzaneh83@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
935 کارآفريني عمومي چهار شنبه13:00 11:30عادي/چهار شنبه15:30 14:00هفته اول/ 11:00 97/04/04
974 کارآفريني و پروژه چهار شنبه13:00 11:30عادي/چهار شنبه15:30 14:00هفته اول/ 11:00 97/04/04
1531 کارآفريني چهار شنبه13:00 11:30عادي/چهار شنبه15:30 14:00هفته اول/ 11:00 97/04/04
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده