ورود

نام و نام خانوادگی : مرتضي فرزانه قشلاق چلقا ئي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : شهرسازي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : m.farzaneh83@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
501 کارآفريني و پروژه سه شنبه09:20 08:00 شماره کلاس 0عادي/سه شنبه10:50 09:30 شماره کلاس 0هفته اول/ 14:00 96/10/25
907 کارآفريني و پروژه چهار شنبه09:20 08:00شماره کلاس1عادي/چهار شنبه10:50 09:30شماره کلاس1عادي/ 14:00 96/10/25
108 کارآفريني عمومي چهار شنبه09:20 08:00شماره کلاس1عادي/چهار شنبه10:50 09:30شماره کلاس1عادي/ 14:00 96/10/25
1641 سير انديشه هاي سياسي و تحول نهادهاي اداري 11:00 96/10/24
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده