ورود

نام و نام خانوادگی : قهرمان کريم زاده

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مديريت

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : r.karimzadeh@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
168 آشنايي با دفاع مقدس يکشنبه11:15 08:00شماره کلاس0عادي/دوشنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 17:00 96/06/07
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده