ورود

نام و نام خانوادگی : قهرمان کريم زاده

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مديريت

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : r.karimzadeh@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
491 آشنايي با دفاع مقدس يکشنبه13:00 11:30 شماره کلاس 1عادي/ 17:00 97/04/03
490 آشنايي با دفاع مقدس يکشنبه11:15 09:45 شماره کلاس 1عادي/ 17:00 97/04/03
1559 مديريت تعاونيها سه شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 97/04/02
1563 روابط كار در سازمان سه شنبه11:15 09:45 شماره کلاس 1هفته دوم/سه شنبه13:00 11:30 شماره کلاس 1عادي/ 14:30 97/03/30
1546 جامعه شناسي سازمانها سه شنبه09:30 08:00 شماره کلاس 1عادي/سه شنبه11:15 09:45 شماره کلاس 1هفته اول/ 11:00 97/03/28
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده