ورود

نام و نام خانوادگی : قهرمان کريم زاده

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مديريت

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : r.karimzadeh@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1403 حقوق اداري يکشنبه15:30 14:00عادي/ 00:00 / /
755 آشنايي با دفاع مقدس يکشنبه12:20 11:00عادي/ 16:30 97/10/22
754 آشنايي با دفاع مقدس يکشنبه10:50 09:30عادي/ 16:30 97/10/22
1427 مديريت تطبيقي شنبه17:15 15:45عادي/ 00:00 / /
1421 روابط كار در سازمان شنبه15:30 14:00عادي/ 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده