ورود

نام و نام خانوادگی : قهرمان کريم زاده

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مديريت

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : r.karimzadeh@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
524 آشنايي با دفاع مقدس يکشنبه12:20 11:00 شماره کلاس 1عادي/ 16:30 96/10/23
523 آشنايي با دفاع مقدس يکشنبه10:50 09:30 شماره کلاس 1عادي/ 16:30 96/10/23
1628 مديريت تعاونيها دوشنبه17:15 15:45عادي/ 00:00 / /
1617 مباني مديريت دولتي(1) دوشنبه15:30 14:00عادي/ 00:00 96/10/26
1634 مديريت سازمانهاي محلي و شهرداريها دوشنبه12:30 11:15عادي/ 00:00 / /
1627 تصميم گيري وتعيين خط مشي دولتي دوشنبه11:00 09:45عادي/ 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده