ورود

نام و نام خانوادگی : قهرمان کريم زاده

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مديريت

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : r.karimzadeh@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
416 آشنايي با دفاع مقدس يکشنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 17:00 96/03/24
417 آشنايي با دفاع مقدس يکشنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 17:00 96/03/24
858 روابط كار در سازمان شنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/شنبه19:00 17:30شماره کلاس0هفته اول/ 11:00 96/03/31
859 مديريت رفتار سازماني دوشنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/دوشنبه17:15 15:45شماره کلاس0هفته اول/ 11:00 96/03/28
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده