ورود

نام و نام خانوادگی : قهرمان کريم زاده

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مديريت

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : r.karimzadeh@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
88 آشنايي با دفاع مقدس يکشنبه16:15 14:00عادي/دوشنبه16:15 14:00عادي/ 17:00 97/06/04
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده