ورود

نام و نام خانوادگی : قهرمان کريم زاده

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مديريت

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : r.karimzadeh@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1403 حقوق اداري يکشنبه15:30 14:00عادي/ 08:30 97/10/17
755 آشنايي با دفاع مقدس يکشنبه12:20 11:00عادي/ 16:30 97/10/22
754 آشنايي با دفاع مقدس يکشنبه10:50 09:30عادي/ 16:30 97/10/22
1427 مديريت تطبيقي 17:15 - 15:45 - شنبه , 11:00 97/10/26
1421 روابط كار در سازمان 15:30 - 14:00 - شنبه , 11:00 97/10/24
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده