ورود

نام و نام خانوادگی : قهرمان کريم زاده

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مديريت

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : r.karimzadeh@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1168 آشنايي با دفاع مقدس يکشنبه12:30 11:00شماره کلاس0عادي/ 16:30 95/10/25
1167 آشنايي با دفاع مقدس يکشنبه11:00 09:30شماره کلاس0عادي/ 16:30 95/10/25
1169 آشنايي با دفاع مقدس دوشنبه11:00 09:30شماره کلاس0عادي/ 16:30 95/10/25
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده