ورود

نام و نام خانوادگی : قهرمان کريم زاده

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مديريت

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : r.karimzadeh@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
524 آشنايي با دفاع مقدس يکشنبه12:20 11:00 شماره کلاس 1عادي/ 16:30 96/10/23
523 آشنايي با دفاع مقدس يکشنبه10:50 09:30 شماره کلاس 1عادي/ 16:30 96/10/23
1628 مديريت تعاونيها دوشنبه17:15 15:45عادي/ 08:30 96/10/24
1617 مباني مديريت دولتي(1) دوشنبه15:30 14:00عادي/ 08:30 96/10/26
1634 مديريت سازمانهاي محلي و شهرداريها 12:30 - 11:15 - دوشنبه , 14:00 96/10/23
1627 تصميم گيري وتعيين خط مشي دولتي 11:00 - 09:45 - دوشنبه , 14:00 96/10/24
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده