ورود

نام و نام خانوادگی : قهرمان کريم زاده

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مديريت

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : r.karimzadeh@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
947 آشنايي با دفاع مقدس دوشنبه11:15 09:45عادي/ 16:30 98/04/01
883 روابط كار در سازمان 00:00 / /
905 مديريت تعاونيها 00:00 / /
908 مديريت تحول سازماني 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده