ورود

نام و نام خانوادگی : سيد ولي اله حجتي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : hojjati.bonab@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
630 حقوق كار سه شنبه19:00 17:30شماره کلاس0عادي/ 08:30 96/03/17
606 آئين دادرسي مدني (3) سه شنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 08:30 96/03/27
530 آئين دادرسي مدني (1) دوشنبه19:00 17:30شماره کلاس0عادي/ 08:30 96/03/22
553 آئين دادرسي مدني (2) دوشنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/03/24
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده