ورود

نام و نام خانوادگی : سيد ولي اله حجتي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : hojjati.bonab@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
645 آئين دادرسي مدني(1) سه شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 98/10/18
708 آئين دادرسي مدني(3) دوشنبه17:15 15:45 شماره کلاس 1عادي/ 14:00 98/10/18
709 آئين دادرسي مدني (3) دوشنبه17:15 15:45 شماره کلاس 1عادي/ 14:00 98/10/18
607 حقوق مدني(2) اموال و مالکيت چهار شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 1عادي/ 08:30 98/10/14
646 آئين دادرسي مدني(1) چهار شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 98/10/18
648 آئين دادرسي مدني (1) چهار شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 98/10/18
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده