ورود

نام و نام خانوادگی : سيد ولي اله حجتي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : hojjati.bonab@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1023 آئين دادرسي مدني (3) دوشنبه17:15 15:45شماره کلاس1عادي/ 11:00 96/10/25
960 آئين دادرسي مدني (1) دوشنبه15:30 14:00شماره کلاس1عادي/ 14:00 96/10/20
1022 آئين دادرسي مدني (1) چهار شنبه17:15 15:45شماره کلاس1عادي/ 14:00 96/10/20
1015 حقوق كار چهار شنبه15:30 14:00شماره کلاس1عادي/ 11:00 96/10/20
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده