ورود

نام و نام خانوادگی : سيد ولي اله حجتي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : hojjati.bonab@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
847 آئين دادرسي مدني(2) سه شنبه19:00 17:30 شماره کلاس 1عادي/ 14:30 99/04/01
1221 آئين دادرسي مدني (2) سه شنبه19:00 17:30 شماره کلاس 1عادي/ 14:30 99/04/01
1132 آئين دادرسي مدني (1) سه شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 1عادي/ 08:30 99/04/09
812 آئين دادرسي مدني(1) سه شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 1عادي/ 08:30 99/04/09
884 حقوق کار چهار شنبه19:00 17:30 شماره کلاس 1عادي/ 14:30 99/03/31
1219 حقوق كار چهار شنبه19:00 17:30 شماره کلاس 1عادي/ 14:30 99/03/31
1433 حقوق مدني(2) اموال و مالكيت چهار شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 1عادي/ 14:30 99/03/24
737 حقوق مدني(2) اموال و مالکيت چهار شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 1عادي/ 14:30 99/03/24
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده