ورود

نام و نام خانوادگی : سيد ولي اله حجتي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : hojjati.bonab@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
757 آئين دادرسي مدني (3) دوشنبه19:00 17:30عادي/ 14:00 98/04/03
1200 آئين دادرسي مدني(3) دوشنبه19:00 17:30عادي/ 14:00 98/04/03
719 آئين دادرسي مدني(1) دوشنبه17:15 15:45عادي/ 14:00 98/03/29
779 حقوق تجارت (1) تجار و اعمال تجاري چهار شنبه19:00 17:30عادي/ 14:00 98/03/27
735 آئين دادرسي مدني(2) چهار شنبه17:15 15:45عادي/ 14:00 98/04/03
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده