ورود

نام و نام خانوادگی : سيد ولي اله حجتي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : hojjati.bonab@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
107 آئين دادرسي مدني (2) سه شنبه17:15 15:45شماره کلاس1عادي/ 08:30 97/10/24
89 آئين دادرسي مدني (3) دوشنبه17:15 15:45شماره کلاس1عادي/ 08:30 97/10/22
167 آئين دادرسي مدني(1) چهار شنبه17:15 15:45شماره کلاس1عادي/ 08:30 97/10/19
166 آئين دادرسي مدني(1) چهار شنبه15:30 14:00شماره کلاس1عادي/ 08:30 97/10/19
1122 آئين دادرسي مدني (1) چهار شنبه : :00عادي/ 08:30 97/10/19
1162 آئين دادرسي مدني(2) 08:30 97/10/24
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده