ورود

نام و نام خانوادگی : سيد ولي اله حجتي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : hojjati.bonab@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
756 آئين دادرسي مدني (2) دوشنبه19:00 17:30 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 97/04/04
731 آئين دادرسي مدني (1) دوشنبه17:15 15:45 شماره کلاس 1عادي/ 08:30 97/03/30
682 حقوق مدني(1) اشخاص و حمايت از محجورين دوشنبه15:45 14:00 شماره کلاس 1عادي/ 08:30 97/03/29
817 حقوق كار چهار شنبه19:00 17:30عادي/ 11:00 97/04/04
791 آئين دادرسي مدني (3) چهار شنبه17:15 15:45عادي/ 14:30 97/04/02
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده