ورود

نام و نام خانوادگی : بهمن محرم زاده

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : B_fani20002000@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1192 آشنايي با قرآن كريم شنبه11:00 09:30شماره کلاس0عادي/ 16:30 95/10/30
1191 آشنايي با قرآن كريم شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 16:30 95/10/30
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده