ورود

نام و نام خانوادگی : بهمن محرم زاده

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : B_fani20002000@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
443 آشنايي با قرآن كريم دوشنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 17:00 96/03/24
442 آشنايي با قرآن كريم دوشنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 17:00 96/03/24
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده