ورود

نام و نام خانوادگی : وحيده کيان مرز بناب

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : تربيت بدني

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : vkianmarz@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1056 شنا (3) شنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1572 کوهنوردي پنج شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1731 شنا (4) 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده