ورود

نام و نام خانوادگی : وحيده کيان مرز بناب

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : تربيت بدني

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : vkianmarz@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
26 تربيت بدني يکشنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/سه شنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
27 ورزش 1 يکشنبه11:15 09:45شماره کلاس0عادي/سه شنبه11:15 09:45شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
243 کارآموزي شنبه93:00 08:00شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده