ورود

نام و نام خانوادگی : وحيده کيان مرز بناب

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : تربيت بدني

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : vkianmarz@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1212 ژيمناستيک (2) شنبه13:00 11:30عادي/شنبه15:30 14:00عادي/ 00:00 / /
1214 ژيمنا ستيك (3) شنبه13:00 11:30عادي/شنبه15:30 14:00عادي/ 00:00 / /
1470 فعاليت هاي موزون(2) شنبه13:00 11:30عادي/شنبه15:30 14:00عادي/ 00:00 / /
1155 شنا (1) شنبه09:30 08:00عادي/جمعه11:15 09:30عادي/ 00:00 / /
1398 بدمينتون (1) دوشنبه13:00 11:30عادي/ 00:00 / /
1200 بدمينتون(2) دوشنبه13:00 11:30عادي/ 00:00 / /
1168 تربيت بدني دوشنبه11:15 09:45عادي/ 00:00 / /
1167 ورزش 1 دوشنبه09:30 08:00عادي/ 00:00 / /
1153 شنا (2) چهار شنبه09:30 08:00عادي/جمعه09:30 08:00عادي/ 00:00 / /
1400 نجات غريق چهار شنبه09:30 08:00عادي/جمعه09:30 08:00عادي/ 00:00 / /
1597 کارآموزي 00:00 / /
1663 بازيهاي پرورشي 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده