ورود

نام و نام خانوادگی : وحيده کيان مرز بناب

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : تربيت بدني

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : vkianmarz@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1172 شنا (2) سه شنبه12:20 11:00عادي/سه شنبه10:50 09:30عادي/ 00:00 / /
1263 نجات غريق سه شنبه10:50 09:30عادي/سه شنبه12:20 11:00عادي/ 00:00 / /
1030 آمار زيستي ويژه فعاليتهاي ورزشي پنج شنبه12:20 11:00 شماره کلاس 3عادي/ 14:00 98/10/16
1029 فيزيولوژي انسان پيشرفته ويژه فعاليتهاي ورزشي پنج شنبه10:50 09:30 شماره کلاس 3عادي/ 14:00 98/10/14
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده