ورود

نام و نام خانوادگی : وحيده کيان مرز بناب

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : تربيت بدني

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : vkianmarz@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
486 تغذيه ورزشي پيشرفته پنج شنبه13:00 11:30شماره کلاس1عادي/ 14:30 99/03/29
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده