ورود

نام و نام خانوادگی : وحيده کيان مرز بناب

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : تربيت بدني

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : vkianmarz@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1530 کارآموزي شنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
65 شنا (2) شنبه10:50 09:30 شماره کلاس 0عادي/شنبه12:20 11:00 شماره کلاس 0عادي/ 00:00 / /
69 هندبال(2) دوشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 0عادي/ 00:00 / /
75 واليبال(2) دوشنبه12:20 11:00 شماره کلاس 0عادي/ 00:00 / /
72 آمادگي جسماني (2) دوشنبه10:50 09:30 شماره کلاس 0عادي/ 00:00 / /
74 رشته ورزشي تخصصي دوشنبه10:50 09:30 شماره کلاس 0عادي/ 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده