ورود

نام و نام خانوادگی : روز به عبدالجباري

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : r.abdoljabari@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
48 اكولوژي شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 0عادي/شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 0هفته اول/ 14:30 96/03/28
1130 بهداشت و محيط زيست پنج شنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/03/22
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده