ورود

نام و نام خانوادگی : روز به عبدالجباري

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : r.abdoljabari@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
635 اكولوژي يکشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 0عادي/يکشنبه17:15 15:45 شماره کلاس 0هفته دوم/ 08:30 96/10/25
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده