ورود

نام و نام خانوادگی : روز به عبدالجباري

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : r.abdoljabari@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
641 اكولوژي دوشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 2عادي/دوشنبه17:15 15:45 شماره کلاس 2هفته اول/ 14:30 97/04/07
123 اصول بهداشت و كمكهاي اوليه پنج شنبه13:00 11:30 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 97/04/04
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده