ورود

نام و نام خانوادگی : روز به عبدالجباري

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : r.abdoljabari@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
278 اصول بهداشت و كمكهاي اوليه شنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/يکشنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/دوشنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/06/05
192 بهداشت و محيط زيست شماره کلاس 1 11:15 - 09:45 - دوشنبه , 11:00 96/06/08
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده