ورود

نام و نام خانوادگی : معصومه عباسي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : masomeabasi55@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1277 آزمايشگاه مباني جانورشناسي يکشنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1275 آزمايشگاه مباني جانورشناسي يکشنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
653 آزمايشگاه ميكروبيولوژي (1) سه شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 0عادي/ 00:00 / /
652 آزمايشگاه ميكروبيولوژي (1) سه شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 0عادي/ 00:00 / /
714 زيست شناسي پيش دانشگاهي سه شنبه12:20 11:00 شماره کلاس 0عادي/ 11:00 96/10/28
930 زيست شناسي جانوري سه شنبه09:20 08:00شماره کلاس0هفته دوم/سه شنبه10:50 09:30شماره کلاس0عادي/ 08:30 96/10/30
1273 مباني جانورشناسي سه شنبه09:20 08:00شماره کلاس0هفته دوم/سه شنبه10:50 09:30شماره کلاس0عادي/ 08:30 96/10/30
1279 آزمايشگاه مباني جانورشناسي چهار شنبه09:20 08:00شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
933 آزمايشگاه زيست شناسي جانوري چهار شنبه09:20 08:00شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده