ورود

نام و نام خانوادگی : معصومه عباسي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : masomeabasi55@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
383 مباني جانورشناسي چهار شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 14عادي/چهار شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 14هفته اول/ 11:00 98/10/18
413 زيست شناسي جانوري چهار شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 14عادي/چهار شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 14هفته اول/ 11:00 98/10/18
388 آزمايشگاه مباني جانورشناسي چهار شنبه12:20 11:00 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
387 آزمايشگاه مباني جانورشناسي چهار شنبه10:50 09:30 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
385 آزمايشگاه مباني جانورشناسي چهار شنبه09:20 08:00 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
415 آزمايشگاه زيست شناسي جانوري چهار شنبه09:20 08:00 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده