ورود

نام و نام خانوادگی : معصومه عباسي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : masomeabasi55@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
768 آزمايشگاه مباني جانورشناسي سه شنبه19:00 17:30 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
1804 آزمايشگاه زيست شناسي جانوري سه شنبه19:00 17:30 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
652 آزمايشگاه ميكروبيولوژي (1) سه شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
651 آزمايشگاه ميكروبيولوژي (1) سه شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
770 زيست شناسي پيش دانشگاهي سه شنبه13:00 11:30 شماره کلاس 14عادي/ 08:30 97/04/05
1186 زيست شناسي جانوري سه شنبه09:30 08:00 شماره کلاس 14هفته اول/سه شنبه11:15 09:45 شماره کلاس 14عادي/ 14:30 97/03/30
767 مباني جانورشناسي سه شنبه09:30 08:00 شماره کلاس 14هفته اول/سه شنبه11:15 09:45 شماره کلاس 14عادي/ 14:30 97/03/30
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده