ورود

نام و نام خانوادگی : علي دادمهر

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

دکتری - دکتری حقوق خصوصی

کارشناسی ارشد - حقوق خصوصی

کارشناسی - حقوق

آدرس پست الکترونیک : a.dadmehr@yahoo.com

آدرس صفحه وب : www.hoqoq.ir

1 اولین همایش ملی چالش ها و فرصت ها در داوری تجاری بین المللی(خرداد ماه 1395).
1 بار اثبات دلیل
مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
778 حقوق مدني(5) خانواده سه شنبه17:15 15:45هفته دوم/سه شنبه19:00 17:30عادي/ 11:00 97/03/27
1502 حقوق مدني(5) حقوق خانواده سه شنبه17:15 15:45هفته دوم/سه شنبه19:00 17:30عادي/ 11:00 97/03/27
763 حقوق مدني(5) خانواده سه شنبه15:30 14:00عادي/سه شنبه17:15 15:45هفته اول/ 11:00 97/03/27
794 ادله اثبات دعوي دوشنبه17:15 15:45عادي/ 08:30 97/04/07
1283 حقوق تجارت (2) شركتها دوشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 97/04/02
693 حقوق تجارت(2) شرکت ها دوشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 97/04/02
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده