ورود

نام و نام خانوادگی : علي دادمهر

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

دکتری - دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی

کارشناسی ارشد - حقوق خصوصی

کارشناسی - حقوق

آدرس پست الکترونیک : a.dadmehr@yahoo.com

آدرس صفحه وب : www.hoqoq.ir

1 بار اثبات دلیل
مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
99 حقوق مدني(7)عقودمعين قسمت(ب) شنبه19:00 15:45شماره کلاس0عادي/يکشنبه19:00 15:45شماره کلاس0عادي/ 08:30 96/06/05
98 حقوق تجارت (4) ورشكستگي شنبه15:30 11:30شماره کلاس0عادي/يکشنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 08:30 96/06/08
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده