ورود

نام و نام خانوادگی : علي دادمهر

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

دکتری - دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی

کارشناسی ارشد - حقوق خصوصی

کارشناسی - حقوق

آدرس پست الکترونیک : a.dadmehr@yahoo.com

آدرس صفحه وب : www.hoqoq.ir

1 بار اثبات دلیل
مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
950 مقدمه علم حقوق يکشنبه17:15 15:45شماره کلاس1عادي/ 08:30 96/10/18
984 حقوق تجارت (4) ورشكستگي يکشنبه15:45 14:00شماره کلاس1عادي/ 11:00 96/10/20
977 حقوق مدني(5) خانواده دوشنبه15:30 14:00شماره کلاس1عادي/دوشنبه17:15 15:45شماره کلاس1هفته اول/ 08:30 96/10/18
1002 حقوق مدني(6)عقودمعين قسمت(الف) چهار شنبه15:30 14:00شماره کلاس1عادي/چهار شنبه17:15 15:45شماره کلاس1هفته اول/ 11:00 96/10/16
1008 ادله اثبات دعوي چهار شنبه09:30 08:00شماره کلاس1عادي/ 08:30 96/10/27
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده