ورود

نام و نام خانوادگی : علي دادمهر

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

دکتری - دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی

کارشناسی ارشد - حقوق خصوصی

کارشناسی - حقوق

آدرس پست الکترونیک : a.dadmehr@yahoo.com

آدرس صفحه وب : www.hoqoq.ir

1 بار اثبات دلیل
مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
537 حقوق مدني(5) خانواده شماره کلاس 1 00:00 - 00:00 - دوشنبه , شماره کلاس 1 17:15 - 14:00 - دوشنبه , 11:00 96/04/01
864 حقوق مدني(2) اموال و مالكيت سه شنبه19:00 17:30شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/03/17
621 ادله اثبات دعوي سه شنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/03/25
605 حقوق تجارت (4) ورشكستگي سه شنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/03/22
539 حقوق تجارت (3) اسناد تجاري دوشنبه19:00 17:30شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/03/22
520 حقوق تجارت (1) اشخاص دوشنبه15:30 14:00شماره کلاس0هفته اول/ 11:00 96/03/28
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده