ورود

نام و نام خانوادگی : علي دادمهر

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

دکتری - دکتری حقوق خصوصی

کارشناسی ارشد - حقوق خصوصی

کارشناسی - حقوق

آدرس پست الکترونیک : a.dadmehr@yahoo.com

آدرس صفحه وب : www.hoqoq.ir

1 اولین همایش ملی چالش ها و فرصت ها در داوری تجاری بین المللی(خرداد ماه 1395).
1 بار اثبات دلیل
مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
732 حقوق تجارت(4) ورشکستگي سه شنبه19:00 17:30عادي/ 14:00 98/04/01
752 حقوق تجارت (4) ورشكستگي سه شنبه19:00 17:30عادي/ 14:00 98/04/01
766 ادله اثبات دعوي سه شنبه17:15 15:45عادي/ 14:00 98/04/05
720 حقوق تجارت(3) اسناد تجاري دوشنبه19:00 17:30عادي/ 14:00 98/04/04
705 حقوق تجارت(2) شرکت ها دوشنبه17:15 15:45عادي/ 14:00 98/03/29
703 حقوق مدني(2) اموال و مالکيت دوشنبه15:30 14:00عادي/ 14:00 98/03/25
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده