ورود

نام و نام خانوادگی : علي دادمهر

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

دکتری - دکتری حقوق خصوصی

کارشناسی ارشد - حقوق خصوصی

کارشناسی - حقوق

آدرس پست الکترونیک : a.dadmehr@yahoo.com

آدرس صفحه وب : www.hoqoq.ir

1 اولین همایش ملی چالش ها و فرصت ها در داوری تجاری بین المللی(خرداد ماه 1395).
1 بار اثبات دلیل
مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
83 حقوق مدني(6)عقودمعين قسمت(الف) سه شنبه15:30 14:00شماره کلاس1عادي/سه شنبه17:15 15:45شماره کلاس1هفته دوم/ 14:00 97/10/15
201 مقدمه علم حقوق سه شنبه12:20 11:00عادي/ 11:00 97/10/18
84 حقوق تجارت (4) ورشكستگي چهار شنبه17:15 15:45شماره کلاس1عادي/ 14:00 97/10/17
79 ادله اثبات دعوي چهار شنبه15:30 14:00شماره کلاس1عادي/ 14:00 97/10/24
105 حقوق تجارت (3) اسناد تجاري چهار شنبه12:20 11:00شماره کلاس1عادي/ 14:00 97/10/22
169 حقوق تجارت(3) اسناد تجاري 14:00 97/10/22
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده