ورود

نام و نام خانوادگی : يونس روشنائي هروان

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : roshanay.yonesi@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
707 حقوق جزاي عمومي(1) سه شنبه17:15 15:45عادي/ 14:00 98/03/27
948 آشنايي با دفاع مقدس سه شنبه15:30 14:00عادي/ 16:30 98/04/01
731 حقوق جزاي عمومي(3) چهار شنبه19:00 17:30عادي/ 14:00 98/03/29
774 حقوق تطبيقي چهار شنبه17:15 15:45عادي/ 11:00 98/04/03
745 رويه قضايي چهار شنبه15:30 14:00عادي/ 18:30 98/03/26
1644 حقوق جزاي عمومي(1) 14:00 98/03/27
1678 حقوق جزاي عمومي(3) 14:00 98/03/29
1687 حقوق تطبيقي 11:00 98/04/03
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده