ورود

نام و نام خانوادگی : يونس روشنائي هروان

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : roshanay.yonesi@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
69 حقوق تطبيقي سه شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 1عادي/ 08:30 97/10/24
1379 حقوق تطبيقي سه شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 1عادي/ 08:30 97/10/24
209 کليات حقوق جزا دوشنبه15:30 14:00هفته دوم/ 08:30 97/10/24
93 رويه قضايي دوشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 1هفته اول/ 08:30 97/10/16
165 حقوق جزاي عمومي(2) چهار شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 97/10/17
1314 حقوق جزاي عمومي(2) چهار شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 97/10/17
86 حقوق جزاي اختصاصي(2) چهار شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 1عادي/ 08:30 97/10/19
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده