ورود

نام و نام خانوادگی : يونس روشنائي هروان

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : roshanay.yonesi@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
814 حقوق تطبيقي سه شنبه17:15 15:45عادي/ 11:00 97/03/30
804 رويه قضايي سه شنبه15:30 14:00عادي/ 08:30 97/04/05
685 کليات حقوق جزا دوشنبه17:15 15:45 شماره کلاس 1عادي/ 08:30 97/03/31
807 حقوق جزاي اختصاصي(3) چهار شنبه19:00 17:30عادي/ 08:30 97/03/29
1708 حقوق جزاي اختصاصي(4) جرايم عليه شخصيت معنوي اشخاص 11:00 97/03/31
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده