ورود

نام و نام خانوادگی : يونس روشنائي هروان

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : roshanay.yonesi@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
166 حقوق جزاي اختصاصي(2) سه شنبه16:15 14:00عادي/دوشنبه18:45 16:30عادي/ 14:30 97/06/03
63 حقوق تطبيقي دوشنبه16:15 14:00عادي/سه شنبه18:45 16:30عادي/ 08:30 97/06/07
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده