ورود

نام و نام خانوادگی : يونس روشنائي هروان

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : roshanay.yonesi@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
241 حقوق تطبيقي شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/يکشنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/سه شنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/06/06
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده