ورود

نام و نام خانوادگی : يونس روشنائي هروان

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : roshanay.yonesi@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
985 حقوق جزاي اختصاصي(2) يکشنبه17:15 15:45شماره کلاس1عادي/ 11:00 96/10/18
959 حقوق جزاي عمومي(3) يکشنبه15:30 14:00شماره کلاس1عادي/ 14:00 96/10/18
526 آشنايي با دفاع مقدس سه شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 1عادي/ 16:30 96/10/23
525 آشنايي با دفاع مقدس سه شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 1عادي/ 16:30 96/10/23
1014 حقوق تطبيقي دوشنبه17:15 15:45شماره کلاس1عادي/ 11:00 96/10/25
995 رويه قضايي دوشنبه15:30 14:00شماره کلاس1عادي/ 11:00 96/10/30
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده