ورود

نام و نام خانوادگی : يونس روشنائي هروان

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : roshanay.yonesi@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
632 رويه قضايي سه شنبه19:00 17:30شماره کلاس0هفته اول/ 08:30 96/03/30
629 حقوق تطبيقي سه شنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 08:30 96/03/29
421 آشنايي با دفاع مقدس دوشنبه19:00 17:30شماره کلاس0عادي/ 17:00 96/03/24
1435 حقوق جزاي عمومي(1) چهار شنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/چهار شنبه17:15 15:45شماره کلاس0هفته دوم/ 08:30 96/03/17
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده